Wanneer arbeidsartsen en coaches samenwerken om de strijd met burn-out aan te gaan: “samen zijn we sterk!”

BAO Group team & managementteam SPMT-Arista

BAO Group team & managementteam SPMT-Arista

De psychosociale risico’s zijn een plaag geworden in onze samenleving. Deze vaststelling is ernstig en serieus te nemen. Het is tijd om aan kruisbestuiving te doen, om vaardigheden uit te wisselen en samen te werken. De aanwezige know-how in verschillende domeinen samenbrengen voor een betere kennis inzake welzijn en zich gelukkig voelen op het werk is meer dan ooit nodig.

Sinds enkele maanden krijgt een nieuwe samenwerking vorm om te voldoen aan de toenemende behoefte van organisaties en werknemers om ondersteund te worden bij burn-out. De externe dienst in preventie SPMT-Arista en de coachings- en opleidingsorganisatie BAO Group hebben beslist hun krachten te bundelen. Op die manier bieden ze een uitgebreid en holistisch antwoord op de realiteit in de Belgische arbeidsmarkt inzake welzijn op het werk en de preventie van psychosociale risico’s.

Ontmoeting tussen Nicolas Bodson, gedelegeerd bestuurder van SPMT-ARISTA, Dr Philippe NYSTEN, medisch directeur van SPMT-ARISTA, en Pierre Lucas, senior coach en bestuurder van de BAO Group. Fabienne Doyen en Vanessa Heytens,senior-coaches, hebben hun uitwisselingen tijdens deze ontmoeting verzameld.

Wat is de realiteit omtrent burn-out in België?

Nicolas Bodson (N.B. bestuurder Arista): volgens de WGO, zullen mentale gezondheidsproblemen de 2de hoogste reden van afwezigheden zijn op de werkvloer in 2020. En in België, volgens de cijfers van het RIZIV, zorgen psychische problemen reeds voor een derde van de gevallen van langdurige werkonbekwaamheid (de onmogelijkheid om te werken gedurende een jaar) en ze vormen zo de eerste oorzaak van professionele invaliditeit.

de acteurs van Burn Out in de bouche à oreille met koningin Mathilde

de acteurs van Burn Out in de bouche à oreille met koningin Mathilde

De psychosociale risico’s zijn dus een overheersende kwaal geworden in onze samenleving. De wetgever heeft zich niet vergist door een van kracht zijnde tekst te introduceren op 1 september 2014. Deze tekst kent een fundamenteel belang toe aan de preventie van deze risico’s, met inbegrip van deze die naar burn-out leiden. We spreken dus niet langer enkel meer van geweld of intimidatie, we spreken wel degelijk van alle psychosociale risico’s die zich vertalen door vaak ernstige gezondheidsproblemen voor de medewerkers en een belangrijk absenteïsme voor de werkgevers.stop

Pierre Lucas BAO Group: Sinds meer dan vijftien jaar, begeleiden onze coaches ondernemingen en organisaties in zowel de profit als non-profit. Sinds enkele jaren raakt het probleem ook volop de hoogste lagen van de hiërarchie. Burn-out draagt voor ons dan ook een echt maatschappelijk probleem in zich. Iedereen is betrokken: in eerste instantie het individu dat zich bewust moet worden van zijn wijze van functioneren die vaak niet aangepast is in deze tijden van economische crisis waarvan de uitkomst fataal kan zijn voor… iedereen.

Dit is zowel van toepassing op de leidinggevenden als medewerkers! Het is niet nodig om een schuldige aan te wijzen: de verantwoordelijkheden zijn gedeeld. Iedereen kan vanuit zijn rol actie ondernemen.

Wat is de rol van een externe dienst in preventie als het gaat om burn-out?

N.B. Bestuurder Arista: Ons beroep is de preventie van professionele risico’s. Onze diensten bestonden in origine enkel uit artsen. Daarna zijn adviseurs in preventietechnieken, waarvan de meerderheid ingenieurs zijn, ons komen vervoegen.

Hun gezamenlijke en ondersteunende rol heeft zich vertaald in een continue en belangrijke vermindering van de beroepsziektes en arbeidsongevallen in de laatste 60 jaren. Sinds 2002 zijn psychologen onze diensten komen vervoegen. Zij speelden tot op heden vooral hoofdzakelijk een rol in het kader van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

charlie chaplin Op vandaag staan de psychosociale problemen – zeker die gelinkt aan stress – centraal in ons werk.

En wat betekent coaching hierin? Op welke manier kan dit tot een oplossing bijdragen?

P.L BAO Group: Ik zou eerst en vooral zeggen dat er “coaching” en “Coaching” is. Afgezien van de internationale structuren, zoals het International Coaching Federation, bestaat er niet echt een wettelijk kader dat het beroep, zijn aanpak en z’n inhoud omschrijft. Velen gebruiken het etiket “coach”, maar door hun aanpak kunnen ze de stress en het potentieel risico op burn-out juist verhogen. Het is dus belangrijk een helder onderscheid te maken tussen performance coaching: nog meer, nog beter, nog sneller…en Coaching waarbij de alignering of het welzijn centraal staan. Waarbij er sowieso een beter rendement zal zijn, omdat de coachee zich volledig terug vindt in wat hij doet en er helemaal achter staat.

Want welzijn en performance kunnen hand in hand samen gaan, op voorwaarde dat we onze onbewuste drijfveren beter kennen. In principe staat professionele coaching niet zover af van bepaalde vormen van psychotherapie, met dit grondige verschil dat het rekening houdt met het bereiken van doelstellingen, dus toekomst-en oplossingsgeoriënteerd, in overeenstemming met de waarden van de persoon en het systeem waarin die leeft en werkt.

Waarom deze nieuwe samenwerking?

N.B. Bestuurder Arista: U zal wellicht al begrepen hebben dat één van de grootste uitdagingen voor SPMT-ARISTA, net als voor alle andere Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, is om zich te concentreren op de psychosociale problematieken waarmee werknemers in organisaties geconfronteerd worden. Deze uitdaging is enorm en betreft een reeks acties. Dat is de reden waarom SPMT-ARISTA en de BAO Group beslist hebben om hun kennis te bundelen en samen te werken om het meest complete en adeaquate antwoord te bieden op deze realiteit waarmee het werkveld wordt geconfronteerd.

P.N. Medisch directeur: De know-how van onze specialisten inzake de preventie van en het vast stellen van burn-out is belangrijk, maar door het wettelijk karakter van onze taak is dit beperkt tot deze twee luiken in deze problematiek: nl. het opsporen en de preventie. Het ter beschikking stellen van een volledige en kwalitatieve dienstverlening aan onze aangeslotenen maakt het noodzakelijk dat we overgaan tot een partnership met een organisatie zoals de BAO Group voor alle andere aspecten aangaande deze problematiek.

listening doctor

P.L BAO Group: Een coach is geen arts en zal het nooit zijn. Het is daarom ook niet aan hem of haar om een burn-out, een depressie of elke andere pathologie die voortkomt uit een onevenwicht vast te stellen. Nog minder is het zijn/haar taak een medische behandeling te geven, die soms essentieel is om iemand terug op de rails te krijgen. De coach zal ingaan op het bewust maken van het functioneren van het individu, de onderliggende oorzaken van het probleem (opvoeding, kindertijd, intergenerationele conflicten, bepaalde overtuigingen) en die in verband brengen met de huidige perceptie van de persoon inzake relaties (met zijn hiërarchie, zijn collega’s, zichzelf…). De coach helpt om een sfeer te creëren waar de coachee nieuwe opties kan genereren vanop de juiste afstand en om vanuit de goede houding te kijken naar de uitdagingen waarvoor hij /zij geplaatst wordt. Heis een kwestie van perspectief. Beide benaderingen, medisch en coaching, zijn dus fundamenteel complementair.

Welke begeleiding stellen jullie dan concreet voor?

P.N. Medisch directeur: Onze interventies zijn gebaseerd op 4 pijlers: het opsporen, het onderzoek & de analyse van risicofactoren, het opleiden van managers en medewerkers en de individuele begeleiden van mensen die in burn-out zijn of burn-out hebben gehad.

P.L BAO Group: Voor elke pijler stellen wij verscheidene vormen van begeleiding voor. Dit gaat van individuele coaching (het individu wordt zich bewust van zijn perceptie en dus de manier waarop hij zijn realiteit beïnvloedt) naar teamcoaching (werken op relaties, omgaan met conflicten in het team…) . Er zijn ook opleidingen die de deelnemers op preventieve wijze de geschikte tools aanreikt om beter gewapend te zijn tegen de moeilijkheden en stress in deze bikkelharde concurrentiële wereld. Deze wereld die een quasi constante aanpassing vraagt aan mensen, welke plaats ze ook innemen in de organisatie.foto(8)

Waaruit bestaat het opsporen van burn-out?

P.N. Medisch directeur: tijdens een individuele consultatie bij de arbeidsgeneesheer wordt burn-out opgespoord met behulp van een specifieke en innoverende vragenlijst die ontwikkeld geweest is in samenwerking met de universiteit van Luik.

Mogelijke tekenen van burn-out kunnen zo worden herkend. Waardoor de arts gepast advies of ondersteuning aan de getroffen werknemer kan doorgeven zoals bv. de doorverwijzing naar een professionele coach. Deze consultaties geven ook de gelegenheid om over een aantal eenvoudige technieken te praten die door de werknemers kunnen worden gebruikt om burn-out te voorkomen zoals: het belang om andere interessevelden te hebben dan enkel het werk, om misschien zijn prioriteitenschaal te herzien (werk, gezin, hobby’s, vrienden, de sociale ladder opklimmen, voldoende nachtrust, …), te luisteren naar zichzelf en z’n lichaam, zichzelf regelmatig een plezier gunnen, de eigen grenzen te leren kennen en op gepaste wijze nee leren zeggen … Technieken die met behulp van een coach kunnen aangeleerd worden indien nodig.

Waarom is het goed om als onderneming een risico-analyse te doen?

P.N. Medisch directeur: De psychosociale risico-analyse, die sinds 2007 verplicht is, is een essentieel hulpmiddel in de burn-out problematiek. Ze bestaat uit het onderzoek en de analyse van de risicofactoren in de werkomgeving. Het gaat om een globale foto die op een bepaald moment wordt genomen over het klimaat op het werk en de manier waarop de organisatie functioneert.

Daardoor kunnen potentiële factoren die burnout uitlokken worden geïdentificeerd en kunnen preventieve maatregelen worden voorgesteld, bijvoorbeeld nadenken over het organigram en de verduidelijking van de taken en rollen van elkeen, wat ertoe leidt om realistische doelen te stellen, prioriteiten te bepalen enz… Het kan ook herziening van de beroepsverwachtingen inhouden, door de werklast te verminderen door veranderingen in de procedures op te nemen, door een administratieve of logistieke ondersteuning te voorzien, door het werk eerlijk te verdelen enz… Of door zelfs de inbreng van de werknemers in de besluitvorming te stimuleren, door heldere manieren te hebben om met conflictmanagement om te gaan, door de communicatie in de 2 richtingen te verbeteren tussen hiërarchie en medewerkers en door het werk van elkeen te erkennen en waarderen.

P.L. BAO Group: De management- en leiderschapsstijl, is niet de enige verantwoordelijke is,maar is sea wavenog steeds een fundamentele factor: de verantwoordelijkheid van leidinggevenden en HR-managers spreekt voor zich. In eenzelfde bedrijf kunnen bepaalde afdelingen gevaar lopen, bijvoorbeeld wanneer de manager die de leiding geeft dit doet op “archaïsche” wijze. De mens anno 2015 laat zich niet op dezelfde manier leiden als de mens van amper 10 jaar geleden. Bedrijven die zich hier niet op hebben afgestemd, stevenen rechtsteeks af op een faling van hun structuur. Het is een ernstige fout voor een leidinggevende (en aandeelhouders) om zich uitsluitend te richten op cijfers en andere dashboards. De tijd waarbij ‘de bazen’hun bedrijven lieten draaien op machines en computers, zonder in hun mensen te investeren, is voorbij. Bij BAO, hebben we diagnose-instrumenten die kunnen aantonen waar precies in het bedrijf het risico op stress verhoogt door ongepaste managementstijl. De tool geeft ook concrete pistes voor oplossingen, zoals bv. een gepaste opleiding.

En de pijler opleiding, op welke aspecten van burn-out biedt deze een antwoord?

Verschillende trainingsprogramma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met burn-out specialisten. Deze programma’s worden op maat gemaakt, om een antwoord te bieden op de specifieke noden van elke onderneming. Ze houden rekening met de verworvenheden van eerdere opleidingstrajecten. De links met het voorkomen van burn-out worden systematisch gelegd voor elke case die aan bod komt. Deze programma’s richten zich zowel op het lijnmanagement als op de medewerkers. Een 50-tal specifieke modules kan aangeboden worden.

Wat stel je voor in termen van individuele ondersteuning?

PN Medisch Directeur: Het gaat over meer gerichte acties voor managers of medewerkers waarbij burn-out is vastgesteld of voor medewerkers die terug aan het werk gaan na burn-out. In dit laatste geval is de rol van de arbeidsarts fundamenteel op het moment van de terugkeer op het werk. Hij kan meewerken aan de voorbereiding van de terugkeer tijdens onderzoeken bij de fase voorafgaand aan de werkhervatting en om de reïntegratie, die vaak progressief, op deeltijdse basis of met een aanpassing van het toegekende werkvolume gebeurt, te begeleiden.

P.L. BAO Group: Meestal stellen wij individuele coaching voor, gespreid over zes maanden.

Tien tot vijftien coachingsuren zijn in de meeste gevallen voldoende om tastbare en zichtbare resultaten voor de hele omgeving (werk en privé) te bekomen. Wij bieden ook “semi-individuele” formules: in dit geval, ondersteunen we kleine groepen (4-6 personen) die betrokken zijn bij een bepaald thema (bijvoorbeeld overdreven perfectionisme, angst voor conflicten …) en wordt er binnen de groep aan individuele coaching gedaan, waardoor elkeen profiteert van de vooruitgang van elkeen. Deze aanpak is krachtig en biedt een hoge en snelle return on investment.bonheur1nlCategorieën:BAO Group Corporate, Elan Vital Actualiteit

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 reply

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: